Adatvédelmi tájékoztató

FONTOS! Kérjük, hogy a weboldal használata előtt feltétlenül olvassa el alábbi tájékoztatásunkat, és az oldal alján található elfogad gombra történő szándékos kattintással fogadja el kifejezetten az adatkezelésre vonatkozó szabályainkat, annak érdekében, hogy szolgáltatásunk igénybevételekor közérthető legyen az Ön számára, milyen célból és milyen feltételek mellett kezeljük az Ön által megadott adatokat. Az érintett ügyfél jogi megnevezés helyett Önt személyesen szólítjuk meg (továbbiakban: „Ön”). Amennyiben Ön nem fogadja el a jelen tájékoztatásunkat, szabályainkat, akkor kérjük ne használja szolgáltatásunkat. Adatkezelő: Dr. Zorkóczy Tamás Ügyvédi Iroda; (székhely: 1133 Budapest, Váci út 78/B; képviseli Dr. Zorkóczy Tamás ügyvéd; email cím: office@zorkolegal.com; telefonszám: 06 70 367 6617; webhely: www.zorkolegal.com)

RÖVID ISMERTETŐ: Ön megadja adatait, melynek adatkezelési célja az, hogy az adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek részére hírlevelet küldhessen. Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása. Az adatkezelés részleteit az alábbiakban részletesen kifejtjük, kérjük figyelmesen olvassa el, kérdés esetén az office@zorkolegal.com címen készséggel állunk rendelkezésére. Ön az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja jelen tájékoztatóban foglalt feltételek szerint. Ön, mint érintett személy nem köteles személyes adatokat, különleges szenzitív adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. Mivel azonban a szolgáltatás funkcióinak igénybe vétele adatok megadása nélkül értelmetlen és ezért lehetetlen, a regisztráció és az adatok megadása nélkül igénybevétele nem lehetséges. Ön bármikor élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával. Tájékoztatásul közöljük, hogy Ön bármikor kérheti, hogy késedelem nélkül helyesbítsük, kiegészítsük, a pontatlan személyes adatokat, vagy jogalap nélküli kezelés esetén töröljük azokat.

1. FOGALMAK:

1.„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4.„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5.„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6.„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7.„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8.„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9.„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10.„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11.„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12.„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

13.„genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

14.„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

15.„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

16. „Privacy by default”: olyan adatvédelmi irányzat, melynek lényege, hogy az adatkezelők alapvető, „alapértelmezett” (angolul: by default) hozzáállása az kell, hogy legyen, hogy minden körülmények között figyelembe veszik az adatvédelmi szempontokat és ezeknek megfelelően járnak el az adatkezelési műveletek során.

17. „weboldal”: az adatkezelő által üzemeltetett www.zorkolegal.com található weboldal

18. „gyermek”: A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges, azonban a felhasználási feltételeink szerint a weboldalra 18. életévét be nem töltött kiskorúak nem regisztrálhatnak! Amennyiben adatkezelő Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy 18. életévét be nem töltött kiskorú regisztrál az oldalra, a felhasználó profilját törli.

2. A kezelt adatok és célok:

Az adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, vagy az törvényi felhatalmazáson is alapulhat. Az önkéntes hozzájárulás megadását rögzítjük, amelyet Ön bármikor visszavonhat.
2.1. Azonosítási célból az Adatkezelő a vele kapcsolatban álló ügyfelei személyes adatait kezelheti. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket az adatkezelő a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, s ez által nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel. Adatkezelő tájékoztatja a felhasználót, hogy az Ön számítógépének IP-címe és a látogatás kezdő időpontja naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag a jogosulatlan belépések megakadályozására (aránytalan sikertelen belépési szám esetén a hozzáférés ideiglenes akadályozására), illetve a jogszabályokban előírt adatmegőrzési kötelezettség teljesítése érdekében, mindösszesen 60 napig tartja meg a tiltott IP címeket, továbbá kezeli és használja fel az adatkezelő, és nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adattal. Az adatkezelés időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év.

Kezelt adatok köre Azonosítás
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.

2.2. A szolgáltatás nyújtása céljából az Adatkezelő, mint technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli, a szükséges mértékben és ideig, a szerződés létrehozatala, tartalmának meghatározása, módosítása, szerződés teljesítése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából. A kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és szolgáltatás teljesítése miatt, amelynek jogalapja az Ön hozzájárulása. Az adatkezelésben érintettek köre a szerződéses ügyfeleink. Az adatkezelés a szerződés megszűnéséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor módosíthatja, töröltetheti adatait a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja elektronikus. A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló, elfogad gomb szándékos bejelölésével teheti meg. Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Kezelt adatok köre szolgáltatás teljesítése
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
   
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
   
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.

2.3. Díjak számlázása céljából az Adatkezelő kezelheti az Ön adatait. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul. Az adatkezelés célja (elektronikus) számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként vagy postai úton. Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.  Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor módosíthatja, töröltetheti adatait a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja elektronikus. A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló, elfogad gomb szándékos bejelölésével teheti meg.

Kezelt adatok köre számlázás
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
   
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
   
Számlaadatok A számla azonosítása.
Számlakiállítás időpontja Technikai információs művelet.

 

2.4. Hírlevél küldése céljából tájékoztatjuk, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szolgáltatást segítő vagy hirdető információ célba érjen. A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy a hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni, mert az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben, vagy a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor módosíthatja, töröltetheti adatait a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja elektronikus. A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló, jelölődoboz szándékos bejelölésével teheti meg.

   

 

Az igénybe vett adatfeldolgozó:

MailChimp

The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE

Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

http://mailchimp.com/contact/

 

Kezelt adatok köre hírlevél küldése
Név Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Feliratkozás időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.

2.5. Sütiket (cookie) a meglátogatott weboldalak szolgáltatói helyezik el az Ön számítógépén, egyidejű tájékoztatás mellett. A weboldal betűkből és számokból álló kis file-t (cookie) küld az Ön számítógépének merevlemezén található böngésző cookie file-ba, ami alapján megállapítható a látogatás ténye, ideje, vagy olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt, és optimalizálják az e-mail üzenetek, az online szolgáltatások, a reklámok és az interaktív alkalmazások szolgáltatásait. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói. Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. Az adatok köre egy egyedi azonosítószám, az időpont, beállítási adatok. Önnek lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből, vagy korlátozza használatukat. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. Az adatok tárolási módja: elektronikus. Ha a témáról többet szeretne tudni látogassa meg a http://www.allaboutcookies.org oldalt.

Kezelt adatok köre cookie használat céljából
Név Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Feliratkozás időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.

 

2.6. A Google Analytics alkalmazást a weboldal használja. A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést részünkre a weblap felhasználóinak szokásairól. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen. Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

(üzemeltető: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok

A Google Analytics letiltásáról részletes információk a https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu weboldalon találhatóak.

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Kezelt adatok köre google analytics használata céljából
Név Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Feliratkozás időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.

4. Felelősség más személyek adatainak kezeléséért azt terheli, aki azt jogosulatlanul használja. Amennyiben bárki tudomást szerez arról, hogy az oldalon rá vonatkozó személyes adatot tettek hozzáférhetővé, ezt az Adatkezelő felé jelezheti. Amennyiben az érintettség igazolt, az Adatkezelő az adatokat törli. Amennyiben az érintettség igazolt, az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat megfelelő módon későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben az érintettnek az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. Az adatokat, valamint azok hozzáférhetővé tételével összefüggő információkat az Adatkezelő az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Az Adatkezelő az érintettség igazolásának hiányában is jelezheti a felhasználónak, hogy az általa hozzáférhetővé tett adatok tekintetében hozzá kifogás érkezett.

5. Az adatkezelési tájékoztatónk módosítását az Ön előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosíthatjuk, így Önnek lehetősége van tájékozódni, mielőtt ismét használná szolgáltatásainkat. A regisztrált és belépett Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

6. Az adatkezelés alapelvei

a) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni;
b) célhoz kötöttség: adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, azokat nem lehet a célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni;
c) adattakarékosság: az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;
d) pontosság: az adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék
e) korlátozott tárolhatóság: adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
f) integritás és bizalmas jelleg: kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve
g) elszámoltathatóság: az adatkezelő felelős az elveknek való megfelelésért.

7. Az adatkezelésre vonatkozóan akár a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, vagy a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy a hirdetési vagy piackutatási célból történő adatkezelést Ön megtilthassa. Adatkezelő biztosítja, hogy az adatok nem kapcsolhatók össze az átadott adatok azonosító adataival és az átadott személyes adatok jogosultjai hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a szerződés elmaradása, vagy annak megszűnését követően a kezelt adatok törlésre kerülnek, mert a kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt. A számvitelről szóló törvény vagy más törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni. Az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott tájékoztatásokon kívül az Adatkezelőnek biztosítania kell, hogy a jogosult bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból, mely adatfajtákat kezel.

8. Az Adatkezelés biztonsága
Az Adatkezelő és alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottjai az Adatkezelővel azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. Az Adatkezelő mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés elleni védelméért. E tevékenysége körében az Adatkezelő különösen, de nem kizárólag az alábbi intézkedéseket teszi:

Tükrözés: A hálózati kiszolgáló gép (a továbbiakban- szerver) a személyes adatok elvesztésének elkerülésére folyamatos tükrözéssel biztosítható egy tőle fizikailag különböző adathordozón.

Tűzvédelem: Az adatokat és adatbázisokat tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezésekkel ellátott helyiségben kell elhelyezni.

Vírusvédelem: A személyes adatokat kezelő ügyintézők, alkalmazottak számítástechnikai eszközein gondoskodni kell a vírusmentesítésről.

Hozzáférés-védelem: Az adathozzáféréshez csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal lehet hozzáférni. Hálózati erőforrásokhoz csak érvényes felhasználói névvel és jelszóval lehet hozzáférni.

Hálózati védelem: A mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök felhasználásával meg kell akadályozni, hogy adatokat tároló, hálózaton keresztül elérhető szerverekhez illetéktelen személy hozzáférjen.

9. Az adatok Adatkezelő általi tárolásának időtartama
Az Adatkezelő a szolgáltatási szerződés megszűnéséig kezeli az. adatokat. A számlázás során felmerült teljesítéshez kapcsolódó adatokat az Adatkezelő az ügyfél tartozása esetén annak fennállásáig kezeli. Az adatkezelés időtartamának lejártával az Adatkezelő a személyes adatokat a beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törölni köteles.

10. Az adatok továbbításának esetei
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. A jogosult, az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló ügyfél, megbízó részére adott hozzájáruló nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatait az Európai Unió területén található, és a szolgáltatások nyújtásában közreműködő kapcsolt vállalkozásainak továbbítsa feldolgozás céljára. Kapcsolt vállalkozásnak tekintendőek mindazok a gazdálkodó szervezetek, amelyek az Európai Unió területén találhatók, és amelyek a szolgáltatót közvetlenül, vagy közvetve irányítják, illetőleg amelyek tulajdonosa részben, vagy egészben azonos az Adatkezelő tulajdonosával. Az Adatkezelő által kezelt adatok átadhatók azoknak, akik az Adatkezelő megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, az ügyfél-tájékoztatást végzik, illetve a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére. A jogszabályi kötelezettségnél fogva az Adatkezelő átadhatja az adatokat a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint az adatok jogosulatlan, vagy jogsértő felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, a bíróságnak, valamint a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak. Az adatokat a fentiek szerint átvevőket az Adatkezelővel azonos titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

11. Az Ön jogai:

a) Tájékoztatás kérése: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük, erre legfeljebb 30 napon belül emailben válaszolunk

b) Helyesbítéshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy bármely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön e-mail elérhetőségére tájékoztatást küldünk.

c) Törléshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy bármely adatát töröljük. Erről az Ön kérelmére legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön e-mail elérhetőségére tájékoztatást küldünk. .

d) Zároláshoz való jog: Ön az adatok használatának a korlátozását a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, ha vitatja azok pontosságát, vagy jogosságát, vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, vagy már az adatkezelőnek nincs szüksége az adatkezelésre, de Önnek jogai érvényesítéséhez szüksége van arra. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

e) Adatok hordozhatósága alapján Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

f) Visszavonás: az Ön által adott adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja a hozzánk eljuttatott email levélen keresztül

g) Tiltakozás adatkezeléssel szemben Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

h) Profilalkotás és automatizált döntéshozatallal szembeni korlátozás vagy tiltakozás: Ön a szolgáltatás igénybevétele előtt vagy annak során korlátozhatja az automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás lehetőségét, illetve kérheti, hogy az így született döntéssel szemben kifogással éljen, emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze.

i) Panasz és jogorvoslat: Ön az adatkezeléssel kapcsolatban a kapcsolattartásban megjelölt email levélben közvetlenül panasszal fordulhat hozzánk, amelyet megvizsgálunk, és annak eredményéről 15 napon belül írásban tájékoztatjuk. Az adatkezeléssel kapcsolatos további jogérvényesítési lehetősége az – amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, – hogy értesíti a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

Amennyiben Ön a vizsgálat eredményeként meghozott döntésünkkel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 25 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

  1. Az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége

Neve: Dr. Zorkóczy Tamás

Címe:

tel.: 06 70 367 6617

email: office@zorkolegal.com

Az adatvédelmi tisztviselő közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában és ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását. Az adatvédelmi tisztviselő kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót, módosítását javasolhatja a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatnak, vezeti az adatvédelmi nyilvántartást és gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.

13. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
Info tv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. (módosítás alatt)
Közirat: A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

Közfeladat: A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

E-kereskedelem: 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

E-hírközlés: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Fogyasztóvédelem: – 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

Reklám tv.  2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

Az adatvédelmi tájékoztató tartalmát megismertem, azt elfogadom, a személyes adatkezeléshez hozzájárulok, a különleges adatok kezeléséhez azok online kitöltésével kifejezetten hozzájárulok.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezettek a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Adatvédelmi tájékoztató

Cookie-k törlése, engedélyezése és kezelése a Chrome-ban
Sütik engedélyezése és tiltása a Mozilla Firefox-ban
Sütik engedélyezése és tiltása az Internet Explorerben

Bezárás